Konfliktløsning

IDEAL Advokatfirma er specialister i konfliktløsning.

Alle vores advokater har erfaring i at føre retssager, og flere af os har møderet for både Landsret og Højesteret. Vi fører også sager for voldgiftsretten.

Når vi vælger en advokat til at føre jeres retssag, så er der en garanti for, at advokaten har en faglig god indsigt i det pågældende retsområde, som sagens jura omhandler.

Desuden har vi hos IDEAL Advokatfirma et dybdegående kendskab til flere brancher, hvilket letter samarbejdet mellem jer som virksomhed og os som advokat – og hvilket er en klar fordel, når der skal afhøres vidner og indhentes dokumentation for at løfte bevisbyrden i retssagen.

Vores advokater laver altid en procesøkonomisk vurdering og en legal opinion forinden opstart af et søgsmål. Cost/benefit vurderingen er så afgørende, fordi retssagsførelse er ressourcekrævende i både tid og penge – ligesom det er vigtigt på forhånd at kende sin modparts betalingsevne.

Ofte vil vi som advokater anbefale forligsforhandlinger typisk af procesøkonomiske hensyn, og vi har en høj kompetence i forhandling og forligsdrøftelser samt i at udfærdige bindende forligsaftaler med juridisk gyldighed.

Under retssagens behandling udarbejder vi i overensstemmelse med retsplejelovens mange og komplekse procesretlige regler de nødvendige processkrifter (stævning, svarskrift, replik, duplik, påstandsdokument mv.), afholder retsmøder, gennemfører syn og skøn, indkalder vidner og evt. udvider retssagen med flere parter og holder os opdaterede på den digitale minretssag.dk i forhold til at overholde vigtige frister i sagen.

Vi indhenter altid jeres accept til det faktuelle indhold og til sagens strategi også til de skriftlige indlæg, førend de sendes ud af huset til modpart og til retten. Vi kommunikerer på en let forståelig måde, så vi undgår misfortolkninger.

Som advokat møder vi sammen med jer i Retten til hovedforhandling og gennemgår slutteligt dommens betydning og jeres muligheder for at videreføre sagen til 2. instans.

Det kan være besluttet mellem parterne i en aftale, at en tvist skal løses ved voldgiftsretten, ved de civile domstole, ved mediation og lignende. Som advokat yder vi juridisk rådgivning om disse klausuler, om gyldighed og betydning.

Hos IDEAL Advokatfirma kan vi også tilbyde mediation (konfliktmægling), som er en udenretlig og frivillig proces med fokus på at opnå en bindende juridisk forligsmæssig aftale. Alternativ konfliktløsning vælges ofte af virksomheder, som ønsker en kort proces og gerne med det formål at kunne fortsætte og forbedre samarbejdet efter at have løst konflikten sammen med mediator / konfliktmægler.

 

KONTAKT ADVOKAT

 • Civile retssager og voldgift
  • Bevissikring og isoleret bevisoptagelse
  • Procesrisiko analyse 
  • Anke og kæremål 
  • Værneting- og voldgiftsklausuler  
 • Forbud og påbud
  • Beskyttelse af IP-rettigheder og forretningshemmeligheder 
  • Midlertidig afgørelse om stop af krænkelser 
  • Proces SØ- og Handelsretten 
  • EU-ret 
 • Forlig og mediation
  • Frivillig udenretlig løsning 
  • Bygge bro mellem parterne 
  • Juridisk bindende aftale 
  • Mediationsklausul  
 • Konkurskarantæne
  • Ledelsesansvar 
  • Erstatningskrav 
  • Karantæne mod at deltage i kapitalselskabsledelse (1-10 år)
  • Skifteret proces