Er fedme et handicap?

4. april 2016 Ansættelsesret

Retten i Kolding har den 31. marts 2016 afsagt dom i en sag, der drejede sig om, hvorvidt en kommunalt ansat dagplejers fedme var årsag til hans afskedigelse tilbage i 2011, og om dette i givet fald var retsstridig forskelsbehandling.

Sagen indeholder mange forskellige aspekter, såsom vurdering af fedme som et handicap, EU rettens syn på selvsamme spørgsmål, bevisbyrderegler og fagretlige spørgsmål.

Sagen kort fortalt
Kort fortalt handlede sagen om, at Billund Kommune pga. faldende børnetal skulle afskedige dagplejere. Helt konkret skulle det ske ved, at en dagplejer blev flyttet til efteruddannelse, og en anden skulle afskediges.

Sagsøgeren i sagen var den afskedigede dagplejer og den sagsøgte var Billund Kommune.

Sagsøgeren har under sine forklaringer givet udtryk for, at han mener, at han er blevet afskediget bl.a. med begrundelsen om, at han havde ”fået en udfordring som han ikke havde taget”, og at denne udfordring var hans vægt. Kommunen har imidlertid afvist, at dette skulle være begrundelsen for afskedigelsen, men bekræfter tilsyneladende, at man flere gange har talt med sagsøgeren om dennes vægt. På et tidspunkt bevilgede kommunen et fitnessabonnement til sagsøger.

I forbindelse med sparerunden i Billund Kommune i 2011 var flere dagplejere blevet indstillet, hvoraf kun én skulle afskediges. Kommunen har forklaret, at der aldrig blev lagt vægt på sagsøgerens vægt, men at afskedigelsen var begrundet i en samlet vurdering, herunder særligt visiteringsmulighederne for området – altså en henvisning til det faldende børnetal.

Fedme med gener men ikke betragtet som handicap
I perioden fra 1996-2011, hvor sagsøger var ansat som dagplejer, vejede han ikke under 160 kg, hvilket svarer til et Body Mass Index på 54, som WHO definerer som ”ekstrem fedme”. Sagsøgeren var i perioden fuldtidsansat, og der er i dommen oplyst, at der på intet tidspunkt har været drøftet eller iværksat ”tilpasningsforanstaltninger”, som det efter beskæftigelsesdirektivet ellers er muligt, når man har en handicappet medarbejder. Så allerede ved denne oplysning tilkendegives, at kommunen ikke har betragtet dagplejerens vægt som et handicap.

Det er dokumenteret under sagen, at sagsøger led af flere sygdomme/gener, der kan henledes til overvægt. En del af disse gener, var dog tilsyneladende velmedicinerede. Sagsøgeren har samtidig forklaret, at han havde fysiske gener og besværligheder i forhold til f.eks. at komme op og ned fra gulvet, hvilket en dagplejer sædvanligvis gør flere gange dagligt.

Var der tale om et handicap i dette tilfælde?
I sager som disse, hvor en part påstår forskelsbehandling, er det den part, der nedlægger påstanden, der har bevisbyrden. Det er værd at notere sig, at der ikke lægges vægt på, om arbejdsgiveren - altså i dette tilfælde kommunen - vidste eller burde vide, at sagsøgeren reelt havde et handicap.

Pga. de særlige omstændigheder og det forhold, at sagen skulle vurderes ud fra forskelsbehandlingsreglerne, forelagde Retten i Kolding et spørgsmål for EU-Domstolen, der dermed skulle tage stilling til, om der gælder et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling pga. fedme, eller om fedme (kan) betragtes som et handicap, der er beskyttet i reglerne.

Svaret på dette spørgsmål var, at EU-Domstolen i 2014 udtalte, at der generelt ikke findes et forbud mod forskelsbehandling pga. fedme. EU-Domstolen slog dog fast, at hvis en arbejdstagers fedme, efter helt konkrete vurderinger, medfører sådanne begrænsninger, at en arbejdstager helt eller delvis oplever hindringer i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre som følge af f.eks. begrænset bevægelighed eller sygdom, kan der være tale om en tilstand, der kan høre under handicapbegrebet.

Men det var ikke op til EU-Domstolen at vurdere den konkrete situation som Retten i Kolding selvstændigt skulle tage stilling til.

Eget ansvar at dokumentere et handicap
Sagsøger skal selv kunne dokumentere at lide af et handicap for at være beskyttet af særlige regler herom. Retten i Kolding konkluderede, at et BMI på 54 var en svær overvægt. Derefter skulle Retten vurdere, hvilken indflydelse sagsøgerens overvægt havde på hans virke som dagplejer. I denne vurdering indgik de tidligere omtalte fysiske gener. Men retten vurderede, at generne var velbehandlede, og retten vurderede ligeledes, at sagsøgerens generelle besværligheder i forhold til dennes mobilitet ikke forhindrede ham i at udføre sit arbejde fuldt ud.

Så med henvisning til den omtalte bevisbyrde, kunne sagsøgeren altså ikke dokumentere, at han på tidspunktet for afskedigelsen led af et handicap. Derfor var der ingen særlig beskyttelse for ham.

Læs pressemeddelelsen fra Retten i Kolding om dommen her

IDEAL vurderer.
EU-Domstolen har med deres svar fra 2014 åbnet op for, at fedme kan være et handicap i konkrete tilfælde. Men domme tager altid afsæt i meget konkrete situationer, og to situationer er sjældent ens.

Denne dom afgør altså ikke principielt, at overvægtige mennesker ikke kan betragtes som handicappede. Det vil være en afgørelse, der er lige så forskellig, som mennesker og sager er forskellige, og som skal afgøres gang for gang.

Er du i tvivl om ansættelsesretlige forhold, kan du kontakte IDEAL Advokatfirma P/S for rådgivning.

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere