Lempelse af spamregler: Forslag til opdatering af markedsføringsloven sendt i høring

Hen over sommeren har regeringen sendt et udkast til en ny markedsføringslov i høring med frist den 24. august 2016.

24. august 2016 Markedsføringsret

Forslaget viderefører meget fra den gældende markedsføringslov. Alligevel er der på en række punkter lagt op til en ændring af reglerne. Revisionen af markedsføringsloven er båret af et ønske om at sikre overholdelse af gældende EU lovgivning, ligesom det har været et ønske, at reglerne i markedsføringsloven ikke skulle beskytte forbrugeren ud over, end hvad EU lovgivningen foreskriver.

Nemmere for erhvervsdrivende at ”spamme”
Forslaget lægger op til en ændring af reglerne for markedsføring via e-mail.  Reglerne gælder både markedsføring overfor forbrugere og erhvervsdrivende. I den nuværende markedsføringslov må en erhvervsdrivende kun sende uopfordret markedsføring via e-mail til en forbruger, når forbrugerens e-mailadresse er modtaget i forbindelse med et tidligere køb. Der er dog en begrænsning, idet markedsføringen kun må omhandle ”egne tilsvarende produkter og ydelser”. Det er kravet om ”egne tilsvarende produkter og ydelser”, som foreslås fjernet i den nye markedsføringslov.

Forslaget lægger dog ikke op til en generel tilladelse til al elektronisk markedsføring. Der skal derimod foretages en afvejning af, hvilke forventninger den erhvervsdrivende har skabt hos forbrugeren, der har oplyst sin e-mailadresse eksempelvis ved et tidligere køb, for at der kan markedsføres via e-mail.

Lettere at markedsføre mellem erhvervsdrivende
Når det drejer sig om markedsføring mellem erhvervsdrivende, lægger forslaget op til en endnu bredere adgang hertil. Der vil således ikke blive stillet krav til at modtagerens e-mailadresse er opnået gennem et køb som tidligere. Det vil i stedet blot kræves, at der er tale om et kundeforhold eller at modtagerens e-mailadresse er udleveret til afsenderen erhvervsmæssigt. Et eksempel herpå kunne være, når en deltager til en reception udleverer sit visitkort med påtrykt e-mailadresse.

Garantier behøver ikke altid at være på dansk
Som reglerne er i dag, er det et krav, at en afgivet garanti er forfattet på dansk. Med forslaget til en ny markedsføringslov gøres der op med sprogkravet. Der vil fremadrettet kun være krav om dansksprogede garantier, såfremt markedsføringsmaterialet for produktet er skrevet på dansk. Er markedsføringsmaterialet derimod på engelsk, kan en eventuel garanti også være skrevet på engelsk.

Intet forbud mod indholdsløse garantier
Udover en lempelse af sprogkrav, forsvinder ligeledes forbuddet mod indholdsløse garantier, hvis forslaget til markedsføringsloven bliver vedtaget. En indholdsløs garanti, kan være en garanti, der ikke lover mere, end hvad lovgivningen i forvejen foreskriver, som eksempelvis en garanti om 24 måneders reklamationsret. Forbrugere vil dog stadig være beskyttet mod indholdsløse garantier via bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, men det vil ikke fremgå af markedsføringsloven, at garantier bør stille forbrugeren bedre.

Ikke længere pligt til vejledning
Forslaget til den nye markedsføringslov indeholder ikke længere en pligt til vejledning ved salg af produkter.  Baggrunden for dette skal findes I, at udvalget bag forslaget til nye markedsføringslov finder, at reglerne er strengere, end hvad der kræves ud fra EU retten. Selvom dette kan opfattes som en svækkelse af forbrugernes rettigheder, er udvalget bag lovforslaget af den opfattelse, at en vejledningspligt over for forbrugeren ville kunne udledes af reglerne om vildledning i købeloven.  Og en tilsidesættelse af købelovens vejledningspligt, ville kunne betragtes som en tilsidesættelse af ”god skik”- bestemmelserne i markedsføringsloven, således at forbrugerne er tilstrækkeligt sikrede.

Udover de nævnte ændringsforslag indeholder forslaget til den ny markedsføringslov også

  • Et opgør med kravet om skiltning med organiseret rabat
  • Flere beføjelser til Forbrugerombudsmanden
  • Ændring af erhvervsdrivendes forpligtelser i forbindelse med fakturering samt prisoplysninger om tjenestydelser

Forslaget til opdateringen af markedsføringsloven er i sendt i høring med frist den 24. august. IDEAL Advokatfirma P/S følger udviklingen.

Læs hele forslaget her

Claus Heide Andersen
Advokat


Læs mere
Claus Heide Andersen
Advokat
E-MAIL: cha@ideal-law.dk
MOBIL: +45 31 15 65 83
Læs mere