Ny lov om ansættelsesklausuler

7. januar 2016 Ansættelsesret

Kunde og konkurrenceklausuler strammes for at sikre et mere fleksibelt arbejdsmarked.

Den 1. januar 2016 trådte en ny lov om ansættelsesklausuler i kraft, som får konsekvenser for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Loven har medført, at reglerne om ansættelsesklausuler, som fx kunde- og konkurrenceklausuler, bliver strammet væsentligt.

De nye regler er en sammenskrivning af bestemmelser placeret rundt omkring i funktionærloven og i aftaleloven. Ideen er at sikre et mere fleksibelt arbejdsmarked. Kritikere mener dog, at de nye regler bliver tunge at administrere og giver nogle uklare begreber.

Funktionærregler udbredes til ikke-funktionærer
En af hovedpointerne med den nye lov er, at de nye regler både omfatter funktionærer og ikke-funktionærer. Dette kommer i praksis til at betyde, at principperne kendt fra funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler udbredes til ikke-funktionærer. Direktører er dog fortsat ikke omfattet af reglerne.

Fra særlig betroet til helt særlig betroet
Indtil den 1. januar 2016 har det været en betingelse i funktionærloven, at skulle en funktionær pålægges en klausul, skulle medarbejderen være en særlig betroet funktionær. Skal man efter de nye regler pålægge en medarbejder en klausul, skal medarbejderen være en helt særlig betroet medarbejder.

Ud over at medarbejderen, der altså ikke behøver at være funktionær, skal være helt særlig betroet, skal arbejdsgiveren nu beskrive, hvordan medarbejderen er helt særlig betroet. Hvad der ligger i begrebet helt særlig betroet er ikke nærmere defineret i loven, og vil i sagens natur være en konkret vurdering fra ansættelsesforhold til ansættelsesforhold, men det kan lægges til grund, at forhold som indsigt i forretningshemmeligheder, kundekartoteker og særlige forretningsmetoder vil være omfattet. Virksomheden skal dog sørge for at beskrive dette i ansættelseskontrakten.

Kundeklausul er nu betinget af en kundeliste
For så vidt angår kundeklausuler, altså klausuler der skal afholde en tidligere medarbejder fra at tage kontakt til sin tidligere arbejdsgivers kunder, er der indført en regel om, at skal kundeklausulen fremadrettet være gyldig efter medarbejderens fratrædelse, skal virksomheden udlevere en kundeliste til medarbejderen. Denne kundeliste skal indeholde en oversigt over kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Ud over dette, er det nu ikke længere muligt for virksomheden at lade dennes væsentligste kunder være omfattet af kundeklausulen, hvis ikke den fratrædende medarbejder har været i forretningsmæssig forbindelse med pågældende kunde, hvilket er en ændring, der er værd at notere sig. For blot fordi medarbejderen ikke har haft en direkte forretningsmæssig kontakt, er det ikke utænkeligt, at medarbejderen har stor indsigt i kundens forhold. Her skal arbejdstagere dog huske, at man stadig skal opføre sig loyalt overfor tidligere arbejdsgivere.  

Kortere klausuler, større kompensation
Klausuler kan nu maksimalt vare 12 måneder og indeholder differentieret betaling til medarbejderen som kompensation for, at denne er pålagt en klausul. For kortere klausuler på op til 6 måneder, skal virksomheden kompensere med 40 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. Hertil vil der være nogle sirlige modregninger, såfremt medarbejderen får andet passende arbejde. De længere klausuler på op til 12 måneder skal kompenseres med 60 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet i modsætning til de tidligere 50 %.

Hvis der aftales en kombineret kunde- og konkurrenceklausul, skal der kompenseres med 60 % og disse klausuler kan højst aftales til at gælde i 6 måneder. Igen er der nedslag ved tilfælde hvor medarbejderen finder andet passende arbejde.

Lov om jobklausuler ophæves
En jobklausul er en aftale mellem virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. En jobklausul kan også være, når virksomheder aftaler med nøglemedarbejdere, at disse ikke må medtage kolleger, når/hvis nøglemedarbejderen forlader virksomheden.

Disse aftaler vil nu være ulovlige, dog med undtagelser for så vidt angår vikarer og i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Skulle man have indgået jobklausuler inden den 1. januar 2016, skal man dog ikke lave en masse om – endnu! Jobklausuler indgået for den 1. januar 2016 vil være gyldige frem til den 1. januar 2021.

 

Som altid med nye regler, bliver det spændende at se dem virke i praksis, og det anbefales, at virksomheder søger juridisk rådgivning når de nye regler skal benyttes ved nye ansættelser.

 

Læs hele den nye lov om ansættelsesklausuler her

Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner


Læs mere
Jacob Schjern Andersen
Advokat, Associeret partner
E-MAIL: jsa@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 54 54 50
Læs mere