Skatterådet er enige: Skattefrihed ved bodeling flere år efter skilsmisse

14. marts 2016

Beløb og øvrige aktiver, der overføres mellem ægtefæller, kan som altovervejende hovedregel ske skatte- og afgiftsfrit for ægtefællerne under ægteskabets beståen. I forbindelse med skilsmisse gælder denne hovedregel fortsat, men efter skilsmissen ophører skattefriheden som et naturligt led i, at parterne ikke længere er gift.

Skattefrihed trods stor tidsmæssig forskydning
I en sag, hvor vi bistod ægtefællerne A og B i forbindelse med den endelige bodeling efter en skilsmisse, opstod spørgsmålet, hvorvidt denne skattefrihed også gjaldt den situation, hvor der var en stor tidsmæssig forskydning mellem bevillingen af skilsmisse og bodelingens afslutning. Parterne havde i sagen været skilt i en årrække ved den endelige afvikling af bodelingen, der udløste en række formueoverførsler mellem de tidligere ægtefæller.

Aftale om fremtidig boslodskrav pga. eksisterende ejeraftale
Efter skilsmissen i 2011 blev parternes fællesbo ved bodelingsoverenskomst i 2012 opgjort og delt med undtagelse af As aktiebesiddelser i selskabet S1 A/S, som A var med til at stifte i 2005. Årsagen til den manglende opgørelse af aktiebesiddelserne var, at A, som stifter af selskabet, ifølge ejeraftalen ikke frit kunne overdrage sine aktier, hvorfor parterne ikke kunne dele disse på tidspunktet for skilsmissen. Problemet var også, at værdien af aktierne heller ikke kunne værdiansættes på skilsmissetidspunktet. Hvad var de værd? I stedet aftalte de, at A udtog aktierne, men således at B blev lovet et boslodskrav på 20 pct. af en eventuel nettofortjeneste ved et senere salg af aktierne.

Salg af aktierne realiseredes i 2015. Parterne lagde op til, at A, som aftalt i bodelingsoverenskomsten fra 2012, skulle betale et boslod på DKK 11.000.000 til B, og at A, ligeledes som et led i bodelingen, skulle give hvert af parrets tre fællesbørn en gave på DKK 10.000.000, som A og B i fællesskab skulle være med til at administrere. Beløbene var fastsat under hensyntagen til det indvundne nettoprovenu ved salget af aktierne samt mere frie overvejelser efter forhandling mellem A og B, idet den endelige købesum for aktierne endnu ikke kunne opgøres endeligt på grund af en aftalt earn out ved aktiesalget. Parterne ønskede imidlertid en afslutning af bodelingen til fuld og endelig afvikling nu.

Skatterådet bekræfter den skattefrie formueoverførsel
I forbindelse med den endelige bodeling opstod spørgsmålene, om henholdsvis boslodskravet og gavebeløbene kunne foretages som en for B skattefri formueoverførsel som et led i skilsmissen bevilliget flere år tidligere.

På grund af en meget begrænset praksis på området, anmodede vi i samråd med klienten SKAT om bindende svar på disse spørgsmål, som efter vores opfattelse måtte besvares bekræftende. Grundet sagens mere principielle indhold blev anmodningen om bindende svar henlagt til Skatterådet at tage endelig stilling til.

Skatterådet fandt, at der var en konkret, reel anledning til den tidsmæssige forskydning fra bodelingsoverenskomstens indgåelse i 2012 og til boslodskravets endelige fastsættelse i 2015. Betalingen til B skete altså som et led i bodelingen og var derfor en formueoverførsel mellem ægtefæller, der var skattefri for B. Ligeledes fandt Skatterådet, at gaverne til parrets tre fællesbørn, der fremgik af bodelingsoverenskomsten, var fællesgaver og en formueoverførsel mellem ægtefæller, der var skattefri for B.

Skatterådet bekræftede altså, at begge de påtænkte dispositioner kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for B uanset den tidsmæssige forskydning imellem skilsmisse og den endelige bodeling. Afgørelsen fra Skatterådet kan læses her.

Tugba Demirtas Erdönmez
Advokat


Læs mere
Tugba Demirtas Erdönmez
Advokat
E-MAIL: tde@ideal-law.dk
MOBIL: +45 21 12 48 40
Læs mere

 

Jesper Altamirano
Advokat, partner


Læs mere
Jesper Altamirano
Advokat, partner
E-MAIL: ja@ideal-law.dk
MOBIL: +45 20 35 30 10
Læs mere