Forretningsbetingelser 

Nærværende forretningsbetingelser er - medmindre andet skriftligt er aftalt  - gældende for enhver sag eller opgave, som er udført for klienter, af:

IDEAL ADVOKATFIRMA P/S
CVR-nr. 36 98 78 20
Vestergade 43, 1. sal
5000 Odense C

(herefter kaldet ”IDEAL Advokatfirma”)

 

Udførelsen af opdraget

 • IDEAL Advokatfirma og klienten aftaler omfanget af opgaven inden opstart af den juridiske bistand. IDEAL Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
 • Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.
 • IDEAL Advokatfirma er undergivet hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten. IDEAL Advokatfirma er forpligtet til at opbevare identitetsoplysningerne i mindst 5 år efter, at klientforholdet er ophørt.

Interesse- og loyalitetskonflikter

 • I overensstemmelse med de advokatetiske regler undersøger IDEAL Advokatfirma inden opstart af enhver ny opgave, om der skulle foreligge en interessekonflikt. Skulle vi foranlediget heraf blive nødsaget til at frasige os sagen, giver vi besked herom hurtigst muligt og bistår gerne med at finde anden advokat.

Fortrolighed

 • IDEAL Advokatfirma er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle advokater, jurister og øvrige ansatte hos IDEAL Advokatfirma er pålagt tavshedspligt.

Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning

 • IDEAL Advokatfirma er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • IDEAL Advokatfirma er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.
 • IDEAL Advokatfirma hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som IDEAL Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af arbejdsopgavens løsning til.
 • IDEAL Advokatfirma er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Tryg. IDEAL Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 • IDEAL Advokatfirmas ansvar for rådgivning er begrænset til DKK 10 millioner pr. opgave.

Honorar, fakturering og klientmidler

 • Afregning for rådgivning og bistand fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2 og de advokatetiske regler, afsnit 16.1.
 • For så vidt angår arten og omfanget af det udførte arbejde, afregnes salær til IDEAL Advokatfirma som udgangspunkt ud fra medgået tid med forskellige timesatser efter anciennitet, mens eventuel afregning af de øvrige parametre foretages efter et konkret skøn.
 • Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret. IDEAL Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten og vil derfor, hvis beløbet bliver væsentligt, opkræve dette forud af klienten.
 • I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst. IDEAL Advokatfirma vil på forespørgsel afgive estimat på størrelsen over det forventede salær. For forbrugerklienter fremsender IDEAL Advokatfirma i ethvert tilfælde de oplistede oplysninger.
 • IDEAL Advokatfirma afregner sædvanligvis kvartalsvis bagud og/eller ved sagens afslutning. Særligt ved nye klienter er IDEAL Advokatfirma berettiget til at bede om indbetaling af et depositum, inden opgaven påbegyndes.
 • Betalingsbetingelserne er netto 14 dage kontant. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til renteloven.
 • Alle klientmidler, der betros IDEAL Advokatfirma, forvaltes efter klientkonto­vedtægten (www.advokatsamfundet.dk) og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med klientkontovedtægten. Medmindre andet oplyses, indsættes midlerne på IDEAL Advokatfirmas hovedklientkonto i Nordea Bank Danmark A/S. Klienter er til enhver tid berettiget til at få oplyst, i hvilken bank deres midler er placeret.

Klager

 • Såfremt klienten ikke kan nå til enighed med den sagsansvarlige partner om afregnet salær, udvist adfærd eller andet, kan klager over salær og/eller adfærd indbringes for Advokatnævnet efter Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Oplysninger om Advokatnævnet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

  Advokatnævnet
  Kronprinsessegade 28
  1306 København K
  Tel: +45 33 96 97 98 
  klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Arkivering

 • Sagsakter opbevares på elektronisk arkiv i 3 år regnet fra sagens afslutning, hvorefter sagsakterne slettes.

Anvendelse af rådgivning

 • Rådgivning fra IDEAL Advokatfirma er ydet i den konkrete sag, og må derfor ikke anvendes til andet formål eller af andre parter uden forudgående skriftlig accept fra en den sagsansvarlige partner. Som følge heraf er IDEAL Advokatfirma tillige alene ansvarlig for den ydede rådgivning over for klienten.

Lovvalg og værneting

 • IDEAL Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres ved Odense Byret.