Fremtidsfuldmagter 

For at styrke den enkeltes selvbestemmelsesret og mulighed for at bevare indflydelsen på eget liv er det siden 2017 muligt at tegne en fremtidsfuldmagt. Således bestemmer en fuldmagtsgiver selv, hvem der i fremtiden skal have fuldmagt til at varetage ens interesser, skulle der opstå et tidspunkt, hvor dette ikke længere er muligt at klare selv.

Hvad er en fremtidsfuldmagt
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der er bestemt til at træde i kraft på et givent tidspunkt i fremtiden, såfremt fuldmagtsgiveren som følge af sygdom eller mental svækkelse på dette tidspunkt ikke længere selv er i stand til at varetage sine interesser. Den eller de personer, som fuldmagtsgiveren har tillagt fuldmagt, bliver derved, når fuldmagten på det givne tidspunkt træder i kraft, berettiget til at handle på fuldmagtsgiverens vegne og skal herefter varetage fuldmagtsgiverens interesser.

En fremtidsfuldmagt vil derfor være relevant at have i en situation, hvor fuldmagtsgiveren som følge af en ulykke eller sygdom (fx demens) er så fysisk svækket, at vedkommende ikke længere evner at varetage sine egne anliggender.

Indholdet af fuldmagten
Indholdet af fremtidsfuldmagten udformes således, at fuldmagtsgiveren giver fuldmagt til præcis de forhold og omfang, som vedkommende ønsker. Fuldmagten kan angå såvel økonomiske som personlige forhold og kan udformes således, at den omfatter samtlige eller begrænsede forhold indenfor de to kategorier.

Fuldmagten kan gives til en eller flere fuldmægtige, ligesom det også er muligt at indsætte en eller flere subsidiære fuldmægtige, der alene skal kunne handle i henhold til fuldmagten i tilfælde af, at den eller de primære fuldmægtige ikke er i stand hertil. Såfremt det vælges at indsætte flere fuldmægtige skal det indbyrdes forhold mellem disse dog afklares nærmere i selve fuldmagtsteksten.

Oprettelsesproceduren
Proceduren for oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er delt i to led, der begge skal være iagttaget for, at fremtidsfuldmagten er gyldig.

  1. Første led indebærer, at fremtidsfuldmagten skal oprettes og registreres i et digitalt register på tinglysningsrettens hjemmeside ved brug af fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers personoplysninger.
  2. Det andet led i oprettelsesproceduren består herefter i, at fuldmagtsgiveren skal vedkende sig fuldmagten og dens indhold for en notar, således at notaren ved sin digitale påtegning kan bekræfte fuldmagtsgiverens identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten tinglyses i et særligt fremtidsfuldmagtregister, men bliver dog først offentligt tilgængelig på det tidspunkt, hvor fuldmagten træder i kraft. Herefter vil fuldmagten fremgå af personbogen, således at den eller de fremtidsfuldmægtige bliver i stand til at legitimere sig over for tredjemand som berettiget til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

Kun én fremtidsfuldmagt per person
For enhver er det kun muligt at have én fremtidsfuldmagt registreret i fremtidsfuldmagtsregisteret. Ønsker fuldmagtsgiveren, som allerede har en fremtidsfuldmagt tinglyst med notarpåtegning, at tilbagekalde eller at ændre denne, er det muligt ved at gennemføre samme procedure som for oprettelsen.

Statsforvaltningen varetager ikrafttrædelse og tilsyn
Statsforvaltningen vurderer på baggrund af blandt andet en lægeundersøgelse om fuldmagtgiverens tilstand er af en sådan art, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. Ligeledes er det Statsforvaltningen, der vurderer, om den eller de fremtidsfuldmægtige udøver fuldmagtshvervet tilfredsstillende og i overensstemmelse med fuldmagtsgiverens anvisninger i fuldmagtsteksten.

Begge vurderinger foretager Statsforvaltningen dog først, når de får anledning hertil enten som følge af en henvendelse fra fuldmagtsgiveren, den eller de fremtidsfuldmægtige eller andre, der har en relation til fuldmagtsgiveren. Statsforvaltningen skal altså på en eller anden måde aktiveres, før de udøver deres beføjelser.

Mulighed for privat tilsyn
Eftersom Statsforvaltningens tilsynskompetence i praksis vil fungere som et hvilende tilsyn, er det muligt for fuldmagtsgiveren i fuldmagtsteksten at indsætte et privat tilsyn, der skal fungere sideløbende med Statsforvaltningens tilsyn, evt. en advokat, såfremt fuldmagtsgiveren mener, at der kan blive behov for et mere aktivt tilsyn med den eller de fuldmægtiges adfærd.  

IDEAL anbefaler
Det er vores klare anbefaling, at man opretter en fremtidsfuldmagt, hvis man ønsker at sikre varetagelsen af egne interesser, såfremt dette måtte blive aktuelt på et givent tidspunkt i fremtiden. 

Opretter man ikke en fremtidsfuldmagt, vil der i stedet etableres et værgemål, hvilket for det første er en tidskrævende proces. Derudover vil værgen ved et værgemål være pålagt at udarbejde indtægtsregnskab samt i forhold til nogle dispositioner være forpligtet til at indhente Statsforvaltningens samtykke, forinden dispositionen kan foretages. Et værgemål kræver således langt mere af værgen og giver denne mindre handlefrihed.

Såfremt man allerede forud for lovens ikrafttrædelse har oprettet en generalfuldmagt, er det ligeledes vores klare anbefaling, at man får denne konverteret til en fremtidsfuldmagt, som tinglyses i fremtidsfuldmagtsregisteret. På den måde kan det sikres, at der ikke efterfølgende opstår tvivl om generalfuldmagtens gyldighed, ligesom man tilsvarende kan sikre, at de øvrige af lovens sikkerhedsforanstaltninger, herunder proceduren for fuldmagtens ikrafttrædelse samt det hvilende tilsyn, ligeledes finder anvendelse.

Ring eller skriv til os
Hos IDEAL Advokatfirma står vi gerne til rådighed, såfremt du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt eller ønsker en nærmere drøftelse af mulighederne herved. Vi er naturligvis også behjælpelige, såfremt du allerede har oprettet en generalfuldmagt og ønsker denne konverteret og digitaliseret i det nye fremtidsfuldmagtsregister.Læs mere

Læs mere

Kristine Bjerre Bejerholm
Advokatfuldmægtig


Læs mere
Kristine Bjerre Bejerholm
Advokatfuldmægtig
E-MAIL: kbb@ideal-law.dk
MOBIL: +45 26 14 24 92
Læs mere

Betina Altamirano
Advokat & mediator


Læs mere
Betina Altamirano
Advokat & mediator
E-MAIL: bal@ideal-law.dk
MOBIL: +45 30 80 76 30
Læs mere

 

Tilbage Tilbage til Private fohold

 

Ny lov fra 2017

Loven om fremtidsfuldmagter blev vedtaget den 12. maj 2016 af et enigt folketing.

I forbindelse med denne lovvedtagelse blev der oprettet et nyt modul i tinglysningsystemet, hvilket betød, at loven først fik virkning fra 1. september 2017.